ഫാ. ഡോ. ഏബ്രഹാം ഇരിമ്പിനിക്കല്‍

സെക്രട്ടറി, കെ.സി.ബി.സി. മീഡിയ കമ്മീഷന്‍
Connect:
ഫാ. ഡോ. ഏബ്രഹാം ഇരിമ്പിനിക്കല്‍
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org