ഡോ. ഡെയ്‌സണ്‍ പാണേങ്ങാടന്‍

അസി. പ്രഫസര്‍, സെന്റ് തോമസ് കോളേജ്, തൃശ്ശൂര്‍
Connect :
ഡോ. ഡെയ്‌സണ്‍ പാണേങ്ങാടന്‍
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org