റവ. ഡോ. ക്ലീറ്റസ് കതിര്‍പറമ്പില്‍

സെക്രട്ടറി, കെസിബിസി ഫാമിലി കമ്മീഷന്‍
Connect :
റവ. ഡോ. ക്ലീറ്റസ് കതിര്‍പറമ്പില്‍
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org