ജോസ് ജോസഫ് എം.

അസ്സോ. പ്രൊഫ. (റിട്ട.), ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ്, സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ് കോളേജ്, കോലഞ്ചേരി
Connect :
ജോസ് ജോസഫ് എം.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org