സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 14

1 കോറിന്തോസ് (അദ്ധ്യായം 11-16)
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 14

1) വിശ്വാസത്തിന്റെ ശക്തി ശിഷ്യന്മാരില്‍ ഉറപ്പിക്കുന്നതിനു യേശു പ്രവര്‍ത്തിച്ചത് എന്ത്?

  • അത്തിമരം ഉണക്കി

2) മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിലെ കൃഷിക്കാരുടെ ഉപമ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സുവിശേഷ ഭാഗം?

  • മാര്‍ക്കോസ് 12-ാം അദ്ധ്യായം

3) സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുക എന്ന് യേശു പറഞ്ഞത് ആരോട്?

  • യേശുവിനെ വാക്കില്‍ കുടുക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വന്നവരോട്

4) നിങ്ങള്‍ക്ക് തെറ്റുപറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് സുവിശേഷം പറയുന്നത്?

  • വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയോ അറിയാഞ്ഞതുകൊണ്ട്

5) തന്റെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള വക മുഴുവന്‍ നിക്ഷേപിച്ചത് ആര്?

  • ഒരു വിധവ

6) അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രതിപാദിക്കുന്ന അദ്ധ്യായം ഏത്?

  • 13-ാം അദ്ധ്യായം

7) ദാനിയേല്‍ 9:27; മര്‍ക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തില്‍ എവിടെ കാണുന്നു?

  • മര്‍ക്കോസ് 13:14

8) യേശു മരിച്ച സമയം?

  • 9-ാം മണിക്കൂര്‍

9) യേശു മരിച്ചുകഴിഞ്ഞുവോ എന്ന് പിലാത്തോസ് ചോദിക്കുന്നത് ആരോട്?

  • ശതാധിപനോട്

10) യേശുവില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ എത്ര അടയാളങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിക്കുമെന്നാണ് മര്‍ക്കോസ് സുവിശേഷകന്‍ പറയുന്നത്?

  • അഞ്ച് അടയാളങ്ങള്‍

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org