കീര്‍ത്തനം

കീര്‍ത്തനം

സുദര്‍ശനന്‍ കെ പിള്ള

എന്‍. പറവൂര്‍

ഭജ ഹേ ആത്മന്‍ ജീവാപൂപം

നിജവരകന്യാജനവധൂപം

അജഗണേശം കരുണാകൂപം

യജനീയാമലമംഗലരൂപം (ഭജ ഹേ

  • ആഗച്ഛസി കദനാര്‍ത്ത സഹസ്രായ

  • രാഗച്ഛവിഭരയുത, നസ്രായ

  • അസങ്കാശം ജയദിവി ഭീശോ

  • കാശങ്കാദികദൂരഗ, ഈശോ (ഭജ ഹേ

മരണാത്പര പുനരുത്ഥിത ദേഹ

മാലാഖാഞ്ചിത നാകിയഗേഹ

വാരംവാരം കരചക്രിസ്‌തോ

താരം പശ്യ ഗുരോമാം ക്രിസ്‌തോ (ഭജ ഹേ

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org