സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 12

1 കോറിന്തോസ്‌ (അദ്ധ്യായം 15, 16)
സത്യദീപം-ലോഗോസ് ക്വിസ് : No. 12

1) അപ്പസ്‌തോലനെന്ന നാമത്തിന് ഞാന്‍ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് പൗലോസ് ശ്ലീഹ പറയുവാന്‍ കാര ണം?

  • ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ പീഡിപ്പിച്ചതു നിമിത്തം

2) നമ്മള്‍ എല്ലാ മനുഷ്യരെയുംകാള്‍ നിര്‍ഭാഗ്യരാകുന്നത് എപ്പോള്‍?

  • ഈ ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവില്‍ പ്രത്യാശവച്ചാല്‍

3) ഒരു മനുഷ്യന്‍ വഴി മരണം ഉണ്ടായതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്‍ വഴി ......... ഉണ്ടായി.

  • പുനരുത്ഥാനം

4) നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവസാന ശത്രു ആര്?

  • മരണം

5) ശരീരത്തിനോ രക്തത്തിനോ അവകാശപ്പെടുത്തുവാന്‍ സാദ്ധ്യമല്ല. എന്ത്?

  • ദൈവരാജ്യം

6) കണ്ണിമയ്ക്കുന്നത്ര വേഗത്തില്‍ നാമെല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും. എപ്പോള്‍?

  • അവസാന കാഹളം മുഴങ്ങുമ്പോള്‍

7) പാപത്തിന്റെ ശക്തി എന്ത്?

  • നിയമം

8) നിങ്ങളുടെ സകല കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ നിര്‍വഹിക്കാനാണ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത്?

  • സ്‌നേഹത്തോടെ

9) സ്‌തേഫാനോസിന്റെ കുടുംബം സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനായിട്ടാണ്?

  • വിശുദ്ധരുടെ ശുശ്രൂഷക്കായ്

10) 1 കോറി. 16:22-ല്‍ ആര് ശപിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ എന്നാണ് ശ്ലീഹ പറയുന്നത്?

  • കര്‍ത്താവിനെ സ്‌നേഹിക്കുന്നില്ലാത്തവന്‍

Related Stories

No stories found.
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org