സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ്‌ 2024 [1]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 1 [1-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ്‌ 2024 [1]
Q

യൂദാ ഗോത്രക്കാര്‍ തീ വച്ച നഗരം ഏത്?

A

ജറുസലെം 1:8

Q

ജോസഫ് ഗോത്രം വാളിനിരയാക്കിയ നഗരം ഏത്?

A

ബഥേല്‍ (ലൂസ്) 1:25

Q

കാലെബിന്റെ മകളെ പാര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെ?

A

നെഗെബ് 1:15

Q

കാലെബ് അക്‌സായ്ക്ക് നീര്‍ച്ചാലകള്‍ വിട്ടുകൊടുത്തത് എവിടെ?

A

മലയിലും താഴ് വരയിലും 1:15

Q

ജബൂസ്യരുടെ നിവാസസ്ഥലം ഏത്‌

A

ജറുസലെം 1:21

Q

ബേത്ഷയാന്‍ നിവാസികളെ പുറത്താക്കാതിരുന്ന ഗോത്രം ഏത്?

A

മനാസ്സെ 1:27

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org