സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [10]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 5 [10-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [10]
Q

ആഷേര്‍ കടല്‍ത്തീരത്തു എന്തു ചെയ്തു ? (5:17)

A

നിശ്ചലനായി ഇരുന്നു.

Q

യുദ്ധക്കളത്തില്‍ ......................... മരണം വരിച്ചു ? (5:18)

A

നഫ്താലിയും

Q

അഞ്ചാമധ്യായത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്ന ജലാശയം ഏത് ? (5:19)

A

താനാക്കിലെ മെഗിദ്‌ദോ ജലാശയം

Q

നക്ഷത്രങ്ങള്‍ യുദ്ധം ചെയ്തത് എവിടെ ? (5:20)

A

ആകാശത്തില്‍

Q

കുതിച്ചു മുന്നേറുന്ന പ്രവാഹം ഏത് ? (5:21)

A

കിഷോന്‍

Q

കുതിച്ചു കുതിച്ചു പാഞ്ഞതെന്ത് ? (5:22)

A

കുതിരക്കുളമ്പുകള്‍

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org