സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [8]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 5 [8-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [8]
Q

ഷംഗാറിന്റെ പിതാവ് ? (5:6)

A

അനാത്ത്

Q

ഇസ്രായേലില്‍ മാതാവായിത്തീര്‍ന്നത് ആര്? (5:7)

A

ദബോറ

Q

ഇസ്രായേലിലെ നാല്‍പതിനായിരത്തിനിടയില്‍ എന്താണ് കാണാനുണ്ടായിരുന്നുവോ? എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ? (5:8)

A

കുന്തമോ പരിചയോ

Q

ഇസ്രായേലിലെ സേനാപതികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്ത് ? (5:9)

A

എന്റെ ഹൃദയം

Q

ആരുടെ വിജയം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് അഞ്ചാമധ്യായത്തില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്? (5:11)

A

ഇസ്രായേലിലെ കൃഷിവലന്മാരുടെ വിജയം, കര്‍ത്താവിന്റെ വിജയം

Q

ശക്തന്മാര്‍ക്കെതിരെ അണിയായി ഇറങ്ങി വന്നത് ആര് ? (5:13)

A

കര്‍ത്താവിന്റെ ജനം

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org