സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [44]

പ്രഭാഷകന്‍ 38 - (44-ാം ദിവസം)
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [44]
Q

മുപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ ?

A

വൈദ്യനെ ബഹുമാനിക്കുക

Q

വൈദ്യനെ നിയോഗിച്ചത് ആര് ? (38:1)

A

കര്‍ത്താവ്

Q

38:2 ല്‍ വൈദ്യന്റെ ഏതു സവിശേഷതയാണ് പരാമര്‍ശിക്കുന്നത് ?

A

ജ്ഞാനം

Q

38:3 വൈദ്യന്റെ ഏതു സവിശേഷ ഗുണം പരാമര്‍ശിക്കുന്നു ?

A

വൈഭവം

Q

ഔഷധങ്ങള്‍ അവഗണിക്കാത്തത് ? (38:4)

A

ബുദ്ധിയുള്ളവന്‍

Q

പുറപ്പാട് 15 ല്‍ വെള്ളത്തെ കര്‍ത്താവ് മധുരീകരിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് ? (38:5)

A

തടിക്കഷണം

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org