സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [38]

പ്രഭാഷകന്‍ 36 - (38-ാം ദിവസം)
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [38]
Q

അങ്ങയുടെ നാമത്തില്‍ വിളിക്കപ്പെട്ട ജനത്തിന്റെ മേല്‍ .................... ഉണ്ടാകണമെ.

A

കരുണ

Q

ഏതു ഭക്ഷണവും സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ത് ? (36:23)

A

ഉദരം

Q

വ്യാജവാക്കു തിരിച്ചറിയുന്നതാര് ? (36:24)

A

സൂക്ഷ്മബുദ്ധി

Q

ദുഃഖം വിതയ്ക്കുന്നത് ആര് ?

A

കുടിലബുദ്ധി

Q

പുരുഷനെ സന്തുഷ്ടനാക്കുന്നത് എന്ത് ? (36:27)

A

സ്ത്രീയുടെ സൗന്ദര്യം

Q

................. ഇല്ലാത്ത വസ്തു കൊള്ള ചെയ്യപ്പെടും ? (36:30)

A

വേലി

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org