സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [35]

പ്രഭാഷകന്‍ 35 - [35-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [35]
Q

കര്‍ത്താവ് നിഷ്‌ക്കളങ്കനു നീതി നല്കുന്നതെങ്ങനെ ? (35:22-23)

A

ന്യായവിധി നടത്തി

Q

അവിടുന്ന് ജനതകളോട് പകരം വീട്ടുന്നത് എങ്ങനെ ? (35:18)

A

നിര്‍ദയന്റെ അരക്കെട്ട് തകര്‍ത്ത്

Q

കര്‍ത്താവ് വൈകുകയോ ................... ഇല്ല.

A

സ്വസ്ഥനായിരിക്കുകയോ

Q

കര്‍ത്താവ് ആരുടെ ചെങ്കോല്‍ തകര്‍ക്കുന്നു ? (35:18)

A

അനീതി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവന്റെ

Q

അവിടുന്ന് തന്റെ ജനത്തെ തന്റെ കരുണയില്‍ ആനന്ദിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ? (35:25)

A

പരാതികള്‍ക്ക് വിധി കല്പിച്ച്

Q

മനുഷ്യന് അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നല്കുന്നത് എങ്ങനെ ? (35:24)

A

പ്രവൃത്തിക്കൊത്തും പ്രയത്‌നങ്ങള്‍ക്ക് അവയുടെ വൈഭവത്തിനനുസരിച്ചും

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org