സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [33]

പ്രഭാഷകന്‍ 35 - [33-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [33]
Q

കര്‍ത്താവ് സ്വീകരിക്കുകയില്ലാത്തത് ? (35:14)

A

കൈക്കൂലി

Q

കര്‍ത്താവ് പക്ഷപാതം കാണിക്കാത്തത് ആരോട് ? (35:16)

A

ദരിദ്രനോട്

Q

അവിടുന്ന് അവഗണിക്കാത്തത് ആരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് ? (35:17)

A

അനാഥന്റെ

Q

വിധവ ആര്‍ക്കെതിരെ വിലപിക്കുമ്പോഴാണ് അവളുടെ കവിളിലൂടെ കണ്ണീര്‍ ഒഴുകുന്നത് ?

A

തന്റെ കണ്ണീരിനു കാരണമായവന്

Q

മേഘങ്ങളോളം എത്തുന്നത് ആരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനയാണ് ? (35:20)

A

കര്‍ത്താവിനു പ്രീതികരമായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവന്റെ

Q

സമാധാനബലിക്കു തുല്യം എന്താണ് ? (35:2)

A

കല്പനകള്‍ അനുസരിക്കുന്നത്‌

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org