സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [32]

പ്രഭാഷകന്‍ 35 - [32-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [32]
Q

ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്നവന്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്ന ബലി ഏത് ? (35:4)

A

കൃതജ്ഞതാബലി

Q

അത്യുന്നതന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയരുന്നതെന്ത് ? (35:8)

A

ബലിപീഠത്തെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന നീതിമാന്റെ ബലിയുടെ സുഗന്ധം

Q

........................ ദശാംശം കൊടുക്കുക. (35:11)

A

സന്തോഷത്തോടെ

Q

വെറും കൈയോടെ ..................... വിനെ സമീപിക്കരുത് ? (35:6)

A

കര്‍ത്താവിനെ

Q

നിരവധി ബലികള്‍ അര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യം എന്ത് ? (35:7)

A

നിയമം പാലിക്കുന്നത്

Q

ഏഴിരട്ടിയായി തിരികെത്തരും

A

കര്‍ത്താവ് പ്രതിഫലം നല്കുന്നതെങ്ങനെ ? (35:13)

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org