സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [31]

പ്രഭാഷകന്‍ 34 - [31-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [31]
Q

പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്നതിനെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഞാന്‍ ഗ്രഹിച്ചത് എപ്പോള്‍ ? (34:12)

A

യാത്രയില്‍

Q

തന്റെ ആശ്രയം അറിയുന്നതാര് ? (34:18)

A

ദൈവഭക്തന്‍

Q

വിവേകത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നതാര് ? (34:19)

A

അനുഭവസമ്പന്നന്‍

Q

ദൈവഭക്തന്റെ ..................... നിലനില്ക്കും ? (34:14)

A

ജീവന്‍

Q

അധ്യായം 34 ലെ അവസാന ചോദ്യം ഏത് ? (34:31)

A

എളിമപ്പെടല്‍കൊണ്ട് അവന്‍ എന്തു നേടി ?

Q

കര്‍ത്താവ് കടാക്ഷിക്കുന്നത് ആരെ ?

A

തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നവരെ

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org