സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [26]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 10 [26-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [26]
Q

കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ തിന്മ ചെയ്ത ഇസ്രായേലിനെ കര്‍ത്താവ് ഏല്പിച്ചു കൊടുത്തതാര്‍ക്ക് ? (10:7)

A

ഫിലിസ്ത്യര്‍ക്കും അമ്മോന്യര്‍ക്കും

Q

ജോര്‍ദാന്‍ കടന്ന് യൂദാ, ബഞ്ചമിന്‍, എഫ്രായിം ഗോത്രങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്തതാര് ?

A

അമ്മോന്യര്‍

Q

ആരൊക്കെ ഇസ്രായേല്‍ ജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു ? (10:12)

A

സീദോന്യരും അമലേക്യരും മാവോന്യരും

Q

ഞങ്ങള്‍ പാപം ചെയ്തുപോയി. ആരുടെ വാക്കുകള്‍ ? (10:15)

A

ഇസ്രായേല്‍ ജനം

Q

അമ്മോന്യര്‍ താവളമടിച്ചത് ? (10:17)

A

ഗിലയാദില്‍

Q

ഇസ്രായേല്‍ജനം ഒന്നിച്ചു ചേര്‍ന്ന് താവളമടിച്ചത് എവിടെ ?

A

മിസ്പായില്‍

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org