സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [25]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 10 [25-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [25]
Q

തോലയുടെ ഗോത്രം ഏത് ? (10:1)

A

ഇസാക്കര്‍

Q

തോലയുടെ ന്യായപാലനം എത്രകാലം ? (10:2)

A

ഇരുപത്തിമൂന്നു വര്‍ഷം

Q

തോലയ്ക്കുശേഷം ഇസ്രായേലിലെ ന്യായാധിപന്‍ ?

A

ജായിര്‍

Q

ജായിറിന്റെ ദേശം ?

A

ഗിലയാദ്

Q

ജായിര്‍ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട സ്ഥലം ? (10:5)

A

കാമോന്‍

Q

ജായിറിന്റെ മരണശേഷം ഇസ്രായേല്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ മുമ്പില്‍ തിന്മ ചെയ്തതെങ്ങനെ ?

A

എ) ബാല്‍ദേവന്മാരെയും ബി) അസ്താര്‍ത്തെ ദേവതകളെയും സി) സിറിയ, സീദോന്‍, മൊവാബ്, അമ്മോന്‍ ഫിലിസ്ത്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ദേവന്മാരെയും സേവിച്ചു. കര്‍ത്താവിനെ അവര്‍ പരിത്യജിച്ചു. അവിടത്തെ സേവിച്ചതുമില്ല.

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org