സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [24]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 9 [24-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [24]
Q

ഷെക്കം നിവാസികളുടെ നേതാവായി അബിമെലക്കിനോട് പോരാടിയത് ? (9:39)

A

ഗാല്‍

Q

ഷെക്കെമിലെ ഗോപുരനിവാസികള്‍ തടിച്ചു കൂടിയത് എവിടെ ?

A

എല്‍ബെറീത്ത് ക്ഷേത്രകോട്ട

Q

വിറക് വെട്ടാന്‍ പോയപ്പോള്‍ അബിമെലക്ക് കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ആരെ ? (9:48)

A

പടയാളികളെ

Q

അബിമെലക്ക് പാളയമടിച്ച് പിടിച്ചടക്കിയ സ്ഥലം ? (9:50)

A

തെബെസ്

Q

അബുമെലക്ക് കൊല്ലപ്പെട്ട സ്ഥലം ?

A

തെബെസ് പട്ടണത്തിലെ ബലിഷ്ഠ ഗോപുരവാതില്‍ക്കല്‍

Q

ഷെക്കെം നിവാസികളുടെ .................... യ്ക്കു ദൈവം അവരെ ശിക്ഷിച്ചു ? (9:56)

A

ദുഷ്ടത

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org