സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [22]

ന്യായാധിപന്മാര്‍ 9 [22-ാം ദിവസം]
സത്യദീപം ലോഗോസ് ക്വിസ് 2024 [22]
Q

അബിമെലക്കിനെ വഞ്ചിച്ചതാര്? (9:23)

A

ഷെക്കെം നിവാസികള്‍

Q

ജറൂബ്ബാലിന്റെ എത്ര മക്കളോടാണ് അബിമെലക്ക് അതിക്രമം കാണിച്ചത് ? (9:18, 24, 55)

A

എഴുപത്

Q

ഷെക്കെംകാര്‍ മലമുകളില്‍ ആര്‍ക്കെതിരെ ആളുകളെ പതിയിരുത്തി ? (9:25)

A

അബിമെലക്കിന്

Q

വയലില്‍ നിന്ന് മുന്തിരി ശേഖരിച്ച് ചവിട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ് ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചതാര് ?

A

ഗാലും ബന്ധുക്കളും

Q

അബിമെലക്കിന്റെ കിങ്കരന്‍ ? (9:28)

A

സെബൂള്‍

Q

ഗാലും അവന്റെ ആളുകളും നിനക്കെതിരെ നഗരവാസികളെ ഇളക്കുന്നു എന്ന് സെബൂള്‍ അബിമെലക്കിനെ അറിയിച്ചതെങ്ങനെ ? (9:31)

A

ദൂതന്മാരെ അയച്ച്‌

Related Stories

No stories found.
logo
Sathyadeepam Weekly
www.sathyadeepam.org